เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


31st THASTRO Annual Meeting 2021
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

วันที่ 19-20 มีนาคม 2564

สามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

หัวข้อบรรยาย

 

 

09.00-9.15
พิธีเปิด

วิทยากร
 • ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ
  นายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย


10.15-11.15
เสวนาพิเศษเรื่อง “Future perspectives of particle therapy in Thailand“

วิทยากร
 • ผู้ร่วมเสวนา : รศ.พญ.มัณฑนา ธนะไชย
  ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
  รศ.พญ.จันจิรา เพชรสุขศิริ
  วิทยากร: ศ.นพ.นิธิ มหานนท์


11.15-12.00
Radiation Oncology treatment guideline in COVID era

วิทยากร
 • ผู้ดำเนินการอภิปราย: รศ.พญ.มัณฑนา ธนะไชย
  วิทยากร: ผศ.พญ.อชิรญา เตยะธิติ


13.00-13.40
Sponsored session

วิทยากร
 • ผู้ดำเนินการอภิปราย: ผศ.พญ.ชมพร สีตะธนี
  วิทยากร: ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ


 

08.30- 09.20
ASTRO & ESTRO 2020 Highlights

วิทยากร
 • อ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์


09.20-10.00
Inflammation and cancer: The importance of nutrition Sponsored by Thai Otsuka

วิทยากร
 • ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
  รศ.นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ


10.20-11.00
Eight years’ experience with Tomotherapy for breast cancer Sponsored session by Kamol

วิทยากร
 • ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
  ดร.วรรณภา นบนอบ


11.00-11.40
Preliminary clinical experience with ELEKTA Unity in Siriraj Hospital Sponsored session by Elekta/ PBI

วิทยากร
 • รศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย
  คุณชณิดา สถิตวัฒนวิโรจน์


12.40-13.30
CT simulation vs MR simulation

วิทยากร
 • ดร.สรจรส อุณห์ศิริ
  คุณอุตุมพร พ่วงรักษา


13.30-14.10
- Parotid sparing radiotherapy - Pilocarpine: the role in prevention and treatment of xerostomia Sponsored session by Eisai

วิทยากร
 • ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
  ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์


15.20- 16.10
Education session – Molecular markers and treatment in oncology

วิทยากร
 • พอ.นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข


 

Host by